۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ آبان

نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقي-عضویتمنو افقي-عضویت
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
اطلاعات تماس
نقشه سايت
English
Collapse منو افقي-عضویتمنو افقي-عضویت
خريدبليط اينترنتي
رديابي واگن
G 2 G
ملاقات عمومي
تماس با ما
Collapse منو افقي- لاگینمنو افقي- لاگین
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
اطلاعات تماس
نقشه سايت
English
Collapse منو افقي- لاگینمنو افقي- لاگین
خريدبليط اينترنتي
رديابي واگن
G 2 G
ملاقات عمومي
تماس با ما
Collapse منو افقيmemberمنو افقيmember
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
اطلاعات تماس
نقشه سايت
English
Collapse منو افقي memberمنو افقي member
خريدبليط اينترنتي
رديابي واگن
G 2 G
ملاقات عمومي
تماس با ما
Collapse membershipmembership
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
اطلاعات تماس
نقشه سايت
English
Collapse membershipmembership
خريدبليط اينترنتي
رديابي واگن
G 2 G
ملاقات عمومي
تماس با ما
Collapse membershipmembership
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره اداره كل</span>درباره اداره كل
تاريخچه و معرفي اداره كل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختارسازماني</span>ساختارسازماني
نمودارسازماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنايي با مديران</span>آشنايي با مديران
مديركل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافري</span>خدمات مسافري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حقوق مسافر</span>حقوق مسافر
مقررات مربوط به تاخيرات
شرايط استرداد بليط
مفقودشدن بليط
لغو حركت قطار
مقررات صدور بليط نيم بهاء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آزانسها،موجودي وخريد بليط</span>آزانسها،موجودي وخريد بليط
ليست آژانس ها
موجودي و خريد بليط رجاء
موجودي وخريد بليط سفير
راهنماي خريد اينترنتي
راهنماي خريد پيامكي
خريدبامراجعه به آژانسها
تخفيفات بليط
بهاي بليط حمل خودرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه حركت  ، خدمات وامكانات قطار، شركتهاي مسافري</span>برنامه حركت ، خدمات وامكانات قطار، شركتهاي مسافري
برنامه حركت پاييز 94
خدمات و امكانات
شركتهاي مسافري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل خودرو و توشه</span>حمل خودرو و توشه
مقررات حمل خودرو
مقررات حمل بار با توشه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام پيشنهادها</span>نظام پيشنهادها
آيين نامه نظام پيشنهادات
فرآيند پيشنهاد
ليست پيشنهادات ارائه شده
ارسال پيشنهاد
مصوبات كميته
پيشنهاد هاي برتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصه و مزايده</span>مناقصه و مزايده
پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات
مناقصات
مزايدات
ساير
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاركت , سرمايه گذاري و پروژه ها</span>مشاركت , سرمايه گذاري و پروژه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروزه ها</span>پروزه ها
تنظيم اسناد و مقدمات انعقاد
دردست انجام
اتمام يافته
نمودارسرمايه گذاري
آيين نامه پذيرش طرحهاي سرمايه گذاري
فرصتهاي سرمايه گذاري
محورهاي سرمايه گذاري
دانلود كتاب
درخواست سرمايه گذاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار واطلاعات</span>آمار واطلاعات
تعاريف و توضيحات آماري
سالنامه آماري
ماهنامه آماري
آماروعملكرد
گزارشات سازمان هاي بين المللي
سامانه و برنامه هاي كاربردي
Collapse لينك هاي مرتبطلينك هاي مرتبط
نواحي راه آهن
سايتهاي مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ارتباط با كاركنان</span>ارتباط با كاركنان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پرتال سازماني (فيش حقوقي ، حكم و...)</span>پرتال سازماني (فيش حقوقي ، حكم و...)
راهنماي ورود به پرتال
پرتال سازماني (فيش حقوقي ، حكم و...)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات رفاهي</span>خدمات رفاهي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بيمه و سلامت</span>بيمه و سلامت
بيمه وسائط نقليه
قرارداد بيمه مكمل درمان
مراكزدرماني و دندانپزشكان
بيمه عمرجمعي
بيمه حوادث جمعي
بيمه عمروحوادث
تربيت بدني
شركت تعاوني مصرف
پلاژ
وام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تسليت</span>تسليت
فوت همكاران و وابستگان
فرمهاي نظرسنجي
Collapse منو افقي1منو افقي1
صفحه اصلي
پرتال راه آهن
English
rss
Collapse منو عموديمنو عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره اداره كل</span>درباره اداره كل
تاريخچه و معرفي اداره كل
خدمات حضوري و غيرحضوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساختارسازماني</span>ساختارسازماني
نمودارسازماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آشنايي با مديران</span>آشنايي با مديران
مديركل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مسافري</span>خدمات مسافري
موقعيت وجانمايي (قطار،آژانس،ايستگاه)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حقوق مسافر</span>حقوق مسافر
مقررات مربوط به تاخيرات
شرايط استرداد بليط
مفقودشدن بليط
لغو حركت قطار
مقررات صدور بليط نيم بهاء
پرداخت خسارت
قطارهاي حومه اي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آژانسها،موجودي وخريد بليط</span>آژانسها،موجودي وخريد بليط
پيگيري وثبت اوليه مشخصات آژانس
ليست آژانس ها
موجودي و خريد بليط رجاء
موجودي وخريد بليط سفير
راهنماي خريد اينترنتي
راهنماي خريد موبايلي
راهنماي خريد ازسامانه فروش تلفني
خريدبامراجعه به آژانسها
تخفيفات بليط
بهاي بليط حمل خودرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه حركت  ، خدمات وامكانات قطار، شركتهاي مسافري</span>برنامه حركت ، خدمات وامكانات قطار، شركتهاي مسافري
مراكزفروش بليت قطار
برنامه حركت قطارها
خدمات و امكانات
شركتهاي مسافري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حمل خودرو و توشه</span>حمل خودرو و توشه
مقررات حمل خودرو
مقررات حمل بار با توشه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظام پيشنهادها</span>نظام پيشنهادها
آيين نامه نظام پيشنهادات
فرآيند پيشنهاد
ليست پيشنهادات ارائه شده
ارسال پيشنهاد
مصوبات كميته
پيشنهاد هاي برتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناقصه ،مزايده ، استعلام،تداركات الكترونيكي</span>مناقصه ،مزايده ، استعلام،تداركات الكترونيكي
پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات
مناقصات
مزايدات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">استعلامات</span>استعلامات
مشاهده ودريافت استعلام
ارسال استعلامات
سامانه تداركات الكترونيكي دولت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار واطلاعات</span>آمار واطلاعات
تعاريف و توضيحات آماري
سالنامه آماري
ماهنامه آماري
آماروعملكرد
گزارشات سازمان هاي بين المللي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشاركت , سرمايه گذاري و پروژه ها</span>مشاركت , سرمايه گذاري و پروژه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پروزه ها</span>پروزه ها
تنظيم اسناد و مقدمات انعقاد
دردست انجام
اتمام يافته
فرم مشخصات تامين كنندگان
نمودارسرمايه گذاري
آيين نامه پذيرش طرحهاي سرمايه گذاري
فرصتهاي سرمايه گذاري
محورهاي سرمايه گذاري
دانلود كتاب
درخواست سرمايه گذاري
بسته هاي حمايتي سرمايه گذاري
سامانه و برنامه هاي كاربردي
Collapse لينك هاي مرتبطلينك هاي مرتبط
نواحي راه آهن
سايتهاي مرتبط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صندوق ذخيره آخرت</span>صندوق ذخيره آخرت
ليست شاغلين
ليست بازنشستگان
Collapse منو افقي 2منو افقي 2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دسترسي خدمات</span>دسترسي خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خريد اينترنتي بليط</span>خريد اينترنتي بليط
خريدازسامانه رجاء
خريدازسامانه سفيرريل
خريدازسامانه فدك
رديابي واگن
G2G
ملاقات عمومي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيكي</span>خدمات الكترونيكي
خدمات الكترونيكي
تفاهم نامه سطح خدمات
تفاهم نامه با سازمان مديريت
زمان خروج ازدسترس تارنما
تماس با ما
كارتابلکليه حقوق محتواي اين سايت متعلق به راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
Powered by DorsaPortal