اشکالی در مشاهده سایت شرکت کامپيوتري پاسکال سيستم بوجود آمد

این اشکال به صورت خودکار به بخش پشتیبانی ارسال گردید